Prinsipalya

Prinsipalya (principalia) ang tawag sa grupo ng mga mayaman at makapangyarihan sa mga bayan noong panahon ng Espanyol. Sinasabi na ang prinsipalya ay mula sa angkan ng mga datu at ng kanilang mga pamilya na naging tagapagpalaganap ng mga patakaran ng...

Poblasyon

Ang poblasyon (mula sa Espanyol na poblacion) ay pook na sentrong pampolitika at pangkabuhayan ng isang bayan. Tinatawag din itong “kabayanan” o downtown sa Ingles. Sa kasaysayan ng Filipinas, sa poblasyon itinatag ng mga Espanyol ang luklukan ng kanilang pamamahala. (Nangangahulugang...

Plebisito

Ang plebisito ay botohan o pagpapasiya ng taumbayan hinggil sa anumang suliraning iniharap sa kanila ng mga mayhawak ng kapangyarihan. Kilalá rin ito bilang referendum. Kaiba ito sa halalan na naglalayong iboto at italaga ang mga tao sa mga posisyon sa...