Dapa

Ang Isdang Dapa o Lapad

Ang isdang dapa o tinatawag ding lapad ay kabilang sa grupo ng Pleuronectiformes na ang isang mata ay lumilipat sa kabilang bahagi ng ulo kapag nasa tamang gulang na. Ang palikpik sa likod at puwit ay mahahaba. Ang katawan ay masyadong pikpik o siksik, medyo pabilog sa tagiliran ng mata at makinis o patag sa bahaging walang mata. Ang matá ay maaaring nakalitaw sa ibabaw ng katawan kung kayâ’t puwede pa ring makakita kahit na nakalibing ito.

Ito ay matatagpuan sa tropiko at sub-tropikong bahagi ng mundo. Apat na espesye ay matatagpuan sa tubig tabang samantalang 20 espesye naman ang kadalasa’y nása dagat ngunit paminsan-minsan ay pumapasok din sa tubig tabang.

May 11 pamilya ng lapad ang naitala. Ang Pseudorhombus arsius ay kabilang sa pamilya Paralichthyidae. Ang palikpik sa likod at puwit ay walang tinik. Ang ilang pares ng medyo malaking pangil ay nása harapan ng magkabilang panga samantalang ang 6-13 pahalang na ngipin sa ilalim ng panga ay matitigas at mas malalaki ang pagitan kompara sa mga ngipin sa itaas ng panga. Ang kalaykay sa hasang ay patulis at mas mahabà kaysa malapad.

Ang karaniwang laki ay 30 sentimetro at ang pinakamahabàng naitalâ ay 45 sentimetro. Ito ay matatagpuan sa mabababaw na tubig at estuwaryo, kadalasan sa maputik at mabuhanging lugar na ang lalim ay hanggang 200 metro. Ang bahagi ng katawan na may mata sa espesye ng Bothus pantherinus na kabilang sa pamilya Bothidae ay may maitim na mga batik at bilog sa katawan at gitna ng palikpik. May isang bukod tanging batik sa gitna ng tuwid na bahagi ng pahalang na linya sa katawan.

Ang lapad ay kumakain ng maliliit na organismo na makikita sa ilalim ng dagat. Maraming espesye ang komersiyal na ibinebenta nang sariwa o idinaeng.

Pinagmulan: NCCA Official | Flickr

Mungkahing Basahin: