Paano maiiwasan ang pagkalat ng coronavirus?

Ang coronavirus ay bagong virus na ngayon lang nadiskobre sa tao.

Ang mga sumusunod ay ang mga paraan kung paano maiiwasan ang pagkalat ng coronavirus:

  • Palaging maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig,
  • Takpan ang bibig kapag uubo o babahing gamit ang tissue o panyo,
  • Iwasang lumapit sa taong may lagnat o may sintomas ng flu,
  • Lutuing mabuti ang karne at itlog,
  • Iwasang lumapit o direktang humawak sa mga buhay na hayop ng walang proteksyon,
  • Gumamit ng face mask, at
  • Lumayo sa lugar na may nakitaan ng coronavirus.
Pinagmulan: Healthy Info
Mungkahing Basahin: