5 Emosyong Sagabal sa Personal Finance Success

Mahirap man pero kailangan huwag tayong magpadala sa ating mga emosyon kapag usapang pera. Para sa inyo, paano ba natin maiiwasan ang mga ito o di kaya’y ano ba ang dapat nating gawin upang hindi makasagabal ang mga ito sa ating personal finance success.

Ang limang (5) Emosyong sagabal sa personal finance success ay ang mga sumusunod:

  1. Takot,
  2. Galit,
  3. Inggit,
  4. Hiya, at
  5. Pagkabagabag
Pinagmulan: Vince Rapisura

Mungkahing Basahin: