Miranda Warning Tagalog

Miranda Warning Tagalog
Ikaw ay inaaresto sa salang _________________________(o sa pamamagitan ng kautusan ng pag-aresto, ipakita ito kung nararapat).
Ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo.
Anuman ang iyong sasabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman. 
Ikaw ay mayroon ding karapatang kumuha ng tagapagtanggol na iyong pinili at kung wala kang kakayahan, ito ay ipagkakaloob sa iyo ng pamahalaan.
Nauunawaan mo ba ito?
Pinagmulan: @atty_lp
Mungkahing Basahin:

Leave a Reply