Philippine History sa High School

philippine history sa high school

Philippine History sa High School

Bakit kailangang ituro ang Philippine History hindi lang sa elementarya kundi pari rin sa High School?

  • Makilatis ang ating prekolonyal na nakaraan (mga barangay at sultanato).
  • Mahinuha ang ating sinaunang koneksyon ng ating kultura.
  • Mamulat sa pagkabuo ng ating pagiging isang bansang Pilipino.
  • Magkaroon ng kamalayan sa ating himagsikan.
  • Maintindihan ang sigwa ng mga ninuno natin.
  • Maiwasan ang mga pang-aabuso at trahedyang kinaranasan natin sa kasaysayan.
  • Mapalakas ang nasyonalismo at isulong ang critical thinking bilang isang mamamayan.
  • Malabanan ang mga fake news, disinformation, at social amnesia na kinakalat para sa makasariling agenda.
  • Matukoy ang pinagmulan ng sistemang pulitikal na kinararanasan natin ngayon.

Pinagmulan: High School Philippine History Movement (@ReturnPhilHisHS)

Mungkahing Basahin:

1. Sino ang mga maaaring mag-apply sa SHS VP?